Integritetspolicy

ALLMÄNT

Denna integritetspolicy gäller Wesma Villarenovering AB med org. nr 556932-4857, BERGAHOLM RÖVARKULAN, 152 95 SÖDERTÄLJE, e-post: info@wesmavillarenovering.se, (”WESMA VILLARENOVERING AB”) tillhandahåller tjänster inom takläggning.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

Wesma Villarenovering AB samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du skickar en förfrågan via våra formulär (namn, kontaktuppgifter, positioneringsdata samt bilder).  Wesma Villarenovering AB samlar också in information genom egna eller tredje parts cookies och andra uppföljningsverktyg, så som Google Analytics.

VARFÖR BEHANDLAR VI UPPGIFTER OM DIG?

Wesma Villarenovering AB behandlar dina personuppgifter för flera olika syften. Huvudsakligen behandlar Wesma Villarenovering AB personuppgifter i syfte att tillhandahålla, administrera, utveckla och anpassa Tjänsten och dess för att uppfylla avtalet med dig. Vidare behandlas de för att säkerställa kundkännedom, att administrera kundförhållandet med dig, samt för att uppfylla säkerhets- och andra författningsreglerade krav, för att fullgöra rättsliga förpliktelser för Wesma Villarenovering AB. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling, vilket sker mot bakgrund av Wesma Villarenovering AB berättigade intresse av uppföljning och analys av sina kunder.

Wesma Villarenovering AB behandlar vidare dina personuppgifter för att ge bättre och personligare erbjudanden och service. Personuppgifter och uppgifter om positioneringsdata kan exempelvis komma att behandlas, samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer om egna eller samarbetspartners varor och tjänster, vilka är anpassade efter användarens preferenser, beteenden, behov eller livsstil. Detta görs mot bakgrund av Wesma Villarenovering AB berättigade intresse att tillhandahålla relevant information och erbjudanden till sina kunder.

Om du inte vill att Wesma Villarenovering AB behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Wesma Villarenovering AB via kontaktuppgifterna nedan.

TREDJE PARTER

Wesma Villarenovering AB kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Wesma Villarenovering AB räkning, dvs. personuppgiftsbiträden till Wesma Villarenovering AB, t.ex. våra IT-leverantörer, eller till andra leverantörer. Det är dock alltid Wesma Villarenovering AB som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, detta görs då för att Wesma Villarenovering AB ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser. Vidare kan personuppgifter behandlas för att tillvarata Wesma Villarenovering AB rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem, vilka utgör berättigade intressen för Wesma Villarenovering AB att genomföra behandlingen.

SKYDDET FÖR PERSONUPPGIFTER

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Wesma Villarenovering AB. Wesma Villarenovering AB har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

RÄTTIGHETER OCH KONTAKTINFORMATION

Wesma Villarenovering AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Du har rätt att, enligt gällande lag, begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, begränsning av personuppgiftsbehandling som rör dig, att invända mot personuppgiftsbehandling, samt till dataportabilitet. Du har rätt till detta kostnadsfritt. Vid ogrundade eller orimliga förfrågningar (t ex på grund av att de görs repetitivt) får Wesma Villarenovering AB ta ut en administrativ avgift – du kommer i sådant fall att meddelas om detta på förhand. Wesma Villarenovering AB kommer normalt att besvara din förfrågan inom en (1) månad från att den mottagits, förfrågningar görs via info@wesmavillarenovering.se

Tveka inte att kontakta Wesma Villarenovering AB om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller något klagomål. Skriftliga eller muntliga frågor och klagomål framförs i första hand direkt till:

Wesma Villarenovering AB
BERGAHOLM RÖVARKULAN, 152 95 SÖDERTÄLJE
Telefon: 073 372 65 77
E-post: info@wesmavillarenovering.se skriv ”Dataskydd” i ämnesfältet.

Skulle du efter kontakten med oss fortfarande vara missnöjd kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling, och till vilken du kan anmäla ditt klagomål.

DATAINSPEKTIONEN
Box 8114
104 20 Stockholm
www.datainspektionen.se